احمد زارعان شیروانه ده: مدیر عامل

سید تقی دلاور: رئیس هیات مدیره

سید جمال الدرین رضوانی: نائب رئیس هیات مدیره