شرکت توسعه علوم زمین در سال  1369 بمنظور ارتقاء دانش فنی و کاربردی مجموعه عملیات زمین شناسی، اکتشافات موادمعدنی، کانه آرایی و فرآوری و همچنین تسهیلات آزمایشگاهی توسط سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور شکل گرفت .

 از اینرو مدیریت شرکت همواره با استفاده از مجموعه کارشناسی قوی، با تجربه و با تخصص های خاص زمینه اجرای پروژه های زمین شناسی و اکتشافی را فراهم آورده  بگونه ای که مجموعه پروژه های انجام گرفته در این شرکت از جایگاه خاصی برخوردار است.ارتقاء سطح اجرایی شرکت توسعه علوم زمین در چارچوب سازمان مدیریت و  برنامه ریزی کشور گویای توان علمی و فنی و اجرایی این شرکت در  پروژه های  زمین   شناسی، اکتشافی و آزمایشگاهی می باشد.در این راستا شرکت توسعه و علوم زمین با توجه به نیاز کشور به آزمایشگاههای توانمند در زمینه آنالیز مواد معدنی و همچنین ظرفیت بالای اکتشافی در سالهای آینده اقدام به خرید دستگاههای جدید نموده است و در مدت کوتاهی توانسته است حدود 28068 نمونه ژئوشیمی و مینرالیزه را با دقت و صحت بالا آنالیز نماید  .

 

شرکت توسعه علوم زمین در سال  1369 بمنظور ارتقاء دانش فنی و کاربردی مجموعه عملیات زمین شناسی، اکتشافات موادمعدنی، کانه آرایی و فرآوری و همچنین تسهیلات آزمایشگاهی توسط سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور شکل گرفت .

 از اینرو مدیریت شرکت همواره با استفاده از مجموعه کارشناسی قوی، با تجربه و با تخصص های خاص زمینه اجرای پروژه های زمین شناسی و اکتشافی را فراهم آورده  بگونه ای که مجموعه پروژه های انجام گرفته در این شرکت از جایگاه خاصی برخوردار است.ارتقاء سطح اجرایی شرکت توسعه علوم زمین در چارچوب سازمان مدیریت و  برنامه ریزی کشور گویای توان علمی و فنی و اجرایی این شرکت در  پروژه های  زمین   شناسی، اکتشافی و آزمایشگاهی می باشد.در این راستا شرکت توسعه و علوم زمین با توجه به نیاز کشور به آزمایشگاههای توانمند در زمینه آنالیز مواد معدنی و همچنین ظرفیت بالای اکتشافی در سالهای آینده اقدام به خرید دستگاههای جدید نموده است و در مدت کوتاهی توانسته است حدود 28068 نمونه ژئوشیمی و مینرالیزه را با دقت و صحت بالا آنالیز نماید  .

شرکت توسعه علوم زمین در سال  1369 بمنظور ارتقاء دانش فنی و کاربردی مجموعه عملیات زمین شناسی، اکتشافات موادمعدنی، کانه آرایی و فرآوری و همچنین تسهیلات آزمایشگاهی توسط سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور شکل گرفت .

 از اینرو مدیریت شرکت همواره با استفاده از مجموعه کارشناسی قوی، با تجربه و با تخصص های خاص زمینه اجرای پروژه های زمین شناسی و اکتشافی را فراهم آورده  بگونه ای که مجموعه پروژه های انجام گرفته در این شرکت از جایگاه خاصی برخوردار است.ارتقاء سطح اجرایی شرکت توسعه علوم زمین در چارچوب سازمان مدیریت و  برنامه ریزی کشور گویای توان علمی و فنی و اجرایی این شرکت در  پروژه های  زمین   شناسی، اکتشافی و آزمایشگاهی می باشد.در این راستا شرکت توسعه و علوم زمین با توجه به نیاز کشور به آزمایشگاههای توانمند در زمینه آنالیز مواد معدنی و همچنین ظرفیت بالای اکتشافی در سالهای آینده اقدام به خرید دستگاههای جدید نموده است و در مدت کوتاهی توانسته است حدود 28068 نمونه ژئوشیمی و مینرالیزه را با دقت و صحت بالا آنالیز نماید  .

لينک هاي مرتبط با اين بخش
 هیئت مدیره
 سهامداران