زمین شناسی مهندسی

ردیف

عنوانگزارش

استان

کارفرما

سال

1

مطالعات روان آبهای زیرزمینی حوضه آبریز دره زرشک

یزد

شرکت مس

1373

2

مطالعات دورسنجی در کمربند ارومیه دختر از پاریز تا کاشان

اصفهان

شرکت مس

1374

3

مطالعات مقدماتی دورسنجی کمربند ارومیه دختر از پاریز تا کاشان -شناخت مناطق آلتره

اصفهان

شرکت مس معاونت برنامه ریزی

1374

4

بررسیهای دورسنجی در ورقه یکصدهزارم سلطانیه زنجان

زنجان

سازمان صنایع زنجان

1377

5

بررسیهای دورسنجی ورقه یکصدهزارم حنا

کرمان

طرح اکتشاف سراسری

1379

6

بررسیهای دورسنجی ورقه یکصدهزارم جبال بارز

کرمان

طرح اکتشاف سراسری

1379

7

بررسیهای دورسنجی در برگه یکصدهزارم نطنز

اصفهان

طرح اکتشاف سراسری

1379

8

بررسیهای دورسنجی دربرگه یکصد هزارم کاشان

اصفهان

طرح اکتشاف سراسری

1379

10

بررسیهای دورسنجی دربرگه یکصد هزارم طرق

اصفهان

طرح اکتشاف سراسری

1379

11

بررسیهای دورسنجی درورقه سبزواران

کرمان

طرح اکتشاف سراسری

1379