اکتشاف

ردیف

عنوان گزارش

استان

ماده معدنی

مجری طرح

سال

1

اکتشافات سیستماتیکی در چهارگوش 1:100000سلطانیه

زنجان

سیستماتیک

زمین شناسی – واحد ژئوشیمی

1362

2

اکتشافات مقدماتی ونیمه تفصیلی طلا آستانه اراک

مرکزی

طلا

سازمان زمین شناسی کشور

1362

3

مطالعات اکتشافی ژئوشیمیایی طلا در زرین اردکان – بخش اول

یزد

طلا

زمین شناسی – واحد ژئوشیمی

1366

4

آشنایی اولیه با کانی زایی آنتیموان و ارسنیک در ناحیه کاشمر

خراسان رضوی

آنتیموان- آرسنیک

سازمان – طرح اکتشاف آنتیموان

1367

5

بررسی کانسارهای منگنز زیروقت، خدابنده و بنده قرا

زنجان

منگنز

سازمان – طرح پی جویی منگنز

1370

6

عملیات اکتشافی نیمه تفصیلی بر روی کانسار آنتیموان مغانلو

زنجان

آنتیموان

سازمان - طرح اکتشاف آنتیموان

1370

7

بررسی ذخایر معدنی آندالوزیت شمال و شمالغرب زاگرس

همدان

آندالوزیت

وزارت صنایع و معادن

1370

8

گزارش بازدید از آثار منگنز آذربایجان شرقی

آذربایجان شرقی

منگنز

شرکت ملی فوالد ایران

1370

9

تحلیل آماری داده های مقدماتی پروژه بوکسیت کرمان

کرمان

بوکسیت

شرکت تولید مواد اولیه آلومینیم

1370

10

تحلیل آماری داده های مقدماتی پروژه بوکسیت کرمان

کرمان

بوکسیت

شرکت تولید مواد اولیه آلومینیم

1371

11

زمین شناسی اکتشاف معدنی منیزیت کالته علی محمد و میناخو

سیستان و بلوچستان

منیزیت

وزارت صنایع و معادن

1371

12

پی جوئی پتاس در چهار گوش های زنجان – تکاب )گزارش 7

زنجان

پتاس

طرح پیجوئی سراسری پتاس

1371

13

پی جوئی مقدماتی طلا در مناطق قره چیلر، قره دره و دوزال

زنجان

طلا

سازمان – طرح پی جوئی طلا

1371

14

بررسی ذخایر معدنی نسوز آندالوزیت در شمالغرب زاگرس ب-2

همدان

ذخایر معدنی نسوز آندالوزیت

وزارت صنایعتحقیقات صنعتی

1371

15

زمین شناسی و اکتشاف کانسار منیزیت رزق سلیمان

خراسان جنوبی

منیزیت

وزارت صنایع و معادن

1371

16

زمین شناسی و اکتشاف کانسار منیزیت چشمه لگوری

خراسان جنوبی

منیزیت

وزارت صنایع و معادن

1371

17

ررسی ذخایر معدنی استان کهکیلویه )پروژه 6)

کهکیلویه و بویراحمد

سیستماتیک

سازمان صنایع فارس

1372

18

مطالعات پتانسیل یابی مواد اولیه مصالح ساختمانی در اطراف شهرهای جدید سهند و...

آذربایجان شرقی

مواد اولیه مصالح ساختمانی

وزارت صنایع و معادن

1372

19

اکتشاف نیمه تفصیلی کانسار سلستین – کنج کنج

کهکیلویه و بویراحمد

کانسار سلستین

سازمان صنایع کهکیلویه

1372

20

اکتشاف طال در قره چیلر و قره دره و بررسی طلا در زونهای آرسنیک دار سیه رود

آذربایجان شرقی

طال- زونهای ارسنی

طرح پی جوئی طلا

1372

21

اکتشافات مقدماتی و نیمه تفصیلی کانسار آنتیموان کاشمر

خراسان رضوی

آنتیموان

معاونت معدنی اکتشاف وزرات

1372

22

گزارش مقدماتی کانی سازی طلای زرترشت

کرمان

طلا

سازمان زمین شناسی کشور

1372

23

گزارش مقدماتی فرآوری سنگ مس در معدن دره زار

کرمان

مس

شرکت مس

1373

24

عملیات اکتشافی توده نفلین سینیتی کلیبر

آذربایجان شرقی

نفلین سینیتی

سازمان زمین شناسی کشور

1373

25

عملیات اکتشافی خاک صنعتی شمال کالته عباس ترود

سمنان

خاک صنعتی

سازمان صنایع و معادن سمنان

1373

26

کتشاف سنگ آهن لجنه شاهرود

سمنان

آهن

سازمان صنایع و معادن سمنان

1373

27

عملیات اکتشافی چکشی و متالوژنی در ورقه کاشان

اصفهان

سیستماتیک

 

1373

28

پی جویی و پتانسیل یابی مواد معدنی شهرستان اقلید

فارس

سیستماتیک

سازمان صنایع فارس

1374

29

 

اکتشاف کانسار سیلیس در محدوده های کانی جشنی، پیریونس

کردستان

کانسار سیلیس

سازمان صنایع کردستان

1375

30

اکتشاف سرب و روی کل زرد

لرستان

روی-سرب

سازمان صنایع لرستان

1375

31

اکتشاف مس در استان سمنان

سمنان

مس

سازمان صنایع سمنان

1375

32

عملیات اکتشاف چکشی و متالوژنی در ورقه گلپایگان

اصفهان

سیستماتیک

سازمان زمین شناسی کشور

1375

33

مطالعات اکتشافی بر روی ذخایر شورابه دریاچه قم از نظر املاح

قم

نمک

سازمان صنایع قم

1375

34

گزارش ارزیابی و اکتشافی کانسار و اندیسهای سرب وروی سمنان

سمنان

سرب

سازمان صنایع سمنان

1376

35

مطالعات تفصیلی مواد قرضه جهت ساخت حوضچه های تبخیر خورشیدی استحصال کنتسانتره پتاس و منیزیم

اصفهان

استحصال کنتسانتره پتاس و منیزیم

طرح اکتشاف و تجهیز پتاس

1376

36

عملیات اکتشاف پتاس از شورابه های کویر بزرگ خور و بیابانک

اصفهان

پتاس

طرح اکتشاف و تجهیز پتاس

1376

37

مطالعات منابع آب زیرزمینی کفی نمکی خور و بیابانک

اصفهان

نمک

طرح اکتشاف و تجهیز پتاس

1376

38

فرآوری و جدایش پتاس از شورابه ها با روش فلتوتاسیون

اصفهان

پتاس

طرح اکتشاف و تجهیز پتاس

1376

39

مطالعات شناسایی مواد قرضه جهت ساخت حوضچه های تبخیر

اصفهان

پتاس

طرح اکتشاف و تجهیز پتاس

1376

40

اکتشاف طلا در زرترشت گزارش فاز 2

کرمان

طلا

 

1376

41

عملیات اکتشافی طال، نقره، مولیبدن و مس در قره چیلر

آذربایجان شرقی

طلا، نقره، مولیبدن و مس

سازمان صنایع آذربایجان

1376

42

گزارش مقدماتی فنی اقتصادی طرح اکتشاف و بهره برداری ذخایر شورابه های پتاس دار پلایای خور

اصفهان

پتاس

طرح اکتشاف و تجهیز پتاس

1376

43

مطالعات زمین شناسی و معدنی حسن ساالران – رنگریزان سقز

کردستان

آهن

سازمان صنایع کردستان

1376

44

اکتشاف مقدماتی در منطقه میسه چولی تالش

گیلان

 

سازمان صنایع گیلان

1376

45

اکتشاف ذخایر سولفات سدیم چدیراسب حاشیه شمال دریاچه قم

قم

سولفات سدیم

سازمان صنایع قم

1377

46

بررسی امکان استحصال کنتسانتره در شورابه های خور

اصفهان

نمک

 

1377

47

اکتشاف نیمه تفصیلی طلای طرقبه

خراسان رضوی

طلا

طرح اکتشاف سراسری

1377

48

اکتشاف نیمه تفصیلی فلورین، سرب و روی میالوه سمنان

سمنان

فلورین، سرب و روی

سازمان صنایع و معادن سمنان

1377

49

گزارش مطالعات مدل ریاضی آبخوان زیرزمینی کفه نمکی خور

اصفهان

پتاس

طرح اکتشاف پتاس

1377

50

پیجویی گرافیت و باریت در منطقه الیگودرز

لرستان

گرافیت و باریت

طرح اکتشاف سراسری

1377

51

مطالعات اکتشاف مقدماتی 10 اندیس مس کرمان

کرمان

مس

شرکت ملی مس

1377

52

بررسیهای اکتشافی هیدروژئولوژی و مدل آبهای زیرزمینی کفه نمکی خور – جلد سوم

اصفهان

پتاس

طرح اکتشاف پتاس

1378

53

اکتشاف چکشی در ورقه چاپان (ایرانخواه(

کردستان

سیستماتیک

سازمان صنایع کردستان

1378

54

اکتشاف نیمه تفصیلی طال، آنتیموان درکالته چمبک کاشمر

خراسان رضوی

طلا، آنتیموان

طرح اکتشاف سراسری

1378

55

مطالعات زمین شناسی و اکتشافی کانسار پلی متال تکنار

خراسان رضوی

کانسار پلی متال

وزارت صنایع و معادن

1378

56

اکتشاف سیستماتیک در ارومیه – دختر برگیه یکصدهزارم پاریز

کرمان

سیستماتیک

طرح اکتشاف سراسری

1378

57

اکتشاف تفصیلی کانسار طلای طرقبه جلد اول

خراسان رضوی

طلا

طرح اکتشاف سراسری

1379

58

اکتشاف سیستماتیک در ارومیه – دختر برگیه یکصدهزارم پاریز

کرمان

سیستماتیک

طرح اکتشاف سراسری

1378

59

عملیات اکتشافی در پاللی شمالی خور

اصفهان

پتاس

طرح اکتشاف و تجهیز پتاس

1380

60

گزارش فرآوری طلای طرقبه

خراسان رضوی

طلا

طرح اکتشاف سراسری

1378

61

گزارش اکتشافی زمین شناسی بررسیهای معدنی از محدوده باشت

کهکیلویه و بویراحمد

سیستماتیک

سازمان صنایع کهکیلویه

1378

62

گزارش فرآوری آنتیموان کالته چوبک کاشمر

خراسان رضوی

آنتیموان

طرح اکتشاف سراسری

1378

63

مطالعات زمین شنسای و اکتشاف مس و سایر عناصر در کالکافی-خونی

اصفهان

مس

طرح اکتشاف سراسری

1378

64

اکتشاف و بررسی امالح در دریاچه های مهارلو- بختگان و طشک

فارس

املاح تبخیری

سازمان صنایع و معادن فارس

1380

65

اکتشاف مقدماتی معادن شهرستان دامغان

سمنان

سیستماتیک

سازمان صنایع و معادن سمنان

1379

66

اکتشاف تفصیلی در کانسار آنتیموان کالته چوبک کاشمر

خراسان رضوی

آنتیموان

طرح اکتشاف سراسری

1380

67

پی جویی و اکتشاف نمک طعام در ایلام

ایلام

نمک

سازمان صنایع ایلام

1380

68

اکتشاف سیستماتیک درکمربند ارومیه دختر فاز یک اکتشافی (کاشان(

اصفهان

سیستماتیک

طرح اکتشاف سراسری

1380

69

گزارش ترانشه های حفر شده در کانسارهای 5،4،3،1 ارغش

خراسان رضوی

طلا

سازمان زمین شناسی کشور

1380

70

گزارش عملیات استحصال طلا در محل معدن چشمه زرد

خراسان رضوی

طلا

سازمان زمین شناسی کشور

1380

71

اکتشاف سیستماتیک درکمربند ارومیه دختر فاز یک اکتشافی (جبال بارز(

کرمان

سیستماتیک

طرح اکتشاف سراسری

1380

72

اکتشاف سیستماتیک درکمربند ارومیه دختر فاز یک اکتشافی (حنا (

کرمان

سیستماتیک

طرح اکتشاف سراسری

1380

73

اکتشاف سیستماتیک درکمربند ارومیه دختر فاز یک اکتشافی (سبزواران(

کرمان

سیستماتیک

طرح اکتشاف سراسری

1381

74

اکتشاف سیستماتیک درکمربند ارومیه دختر فاز یک اکتشافی (نطنز)

اصفهان

سیستماتیک

طرح اکتشاف سراسری

1380

75

اکتشاف سیستماتیک درکمربند ارومیه دختر فاز یک اکتشافی (طرق)

اصفهان

سیستماتیک

طرح اکتشاف سراسری

1380

76

طرح تکمیلی اکتشاف پالسرهای رودخانه قزل اوزن

زنجان

طلا

سازمان صنایع زنجان

1381

77

اکتشاف تفصیلی طرح استخراج از ذخائر مواد اولیه کارخانه سیمان بوشهر

بوشهر

سیمان

شرکت سیمان بوشهر

1381

78

طرح عمیات اکتشافی در کانسار طلای ارغش (کانسارهای 3،2،1 و4)

خراسان رضوی

طلا

طرح طلا

1380

79

مطالعات پی جویی ذخایر قرضه احداث اسکله عسلویه

بوشهر

منابع قرضه

شرکت ملی پتروشیمی

1382

80

عملیات اکتشافی در کانساری طلای ارغش _ آنومالی 3

خراسان رضوی

طلا

طرح طلا

1381

81

گزارش بازدید از معدن طلا زرترشت

کرمان

طلا

شرکت توسعه علوم زمین

1382

82

بررسی و اکتشاف امالح در دریاچه های فارس (مهارلو، بختگان و طشک(

فارس

طلا

سازمان صنایع فارس

1382

83

استحصال طلای ارغش – آنومالی 3( انگلیسی)

خراسان رضوی

طلا

طرح طلا

2001

84

بررسی و اکتشاف املاح در دریاچه های فارس (مهارلو ...) فاز یک جلد 1

فارس

نمک

سازمان صنایع فارس

1380

85

بررسی و اکتشاف املاح در دریاچه های فارس (مهارلو ...) فاز یک جلد 2

فارس

نمک

سازمان صنایع فارس

1380

86

بررسی و اکتشاف املاح در دریاچه های فارس (مهارلو ...) فاز یک جلد3

فارس

نمک

سازمان صنایع فارس

1380

87

بررسی و اکتشاف املاح در دریاچه های فارس (مهارلو ...) فاز 2

فارس

نمک

سازمان صنایع فارس

1381

88

اکتشاف طلا در منطقه چنگوری – دابانلو

زنجان

طلا

سازمان صنایع زنجان

1382

89

عملیات اکتشافی در کانسار طلای ارغش (کانسار 3) فاز دوم

خراسان رضوی

طلا

سازمان زمین شناسی کشور

1382

90

اکتشاف مقدماتی طلا و عناصر همراه در جنوب گلوگاه

مازندران

 

سازمان صنایع مازندران

1382

91

اکتشاف نیمه تفصیلی فلزات پایه و گرانبها در شهرستان خرم بید

فارس

سنگهای قیمتی

سازمان صنایع فارس

1382

92

اکتشاف نیمه تفصیلی زون خردمند – علوی

همدان

سیستماتیک

سازمان صنایع همدان

1383

93

اکتشاف نیمه تفصیلی بوکسیت و فسفات در شهرستان ممسنی

فارس

بوکسیت و فسفات

سازمان صنایع فارس

1382

94

بررسیهای عمقی در محدوده کانسار طلای طرقبه

خراسان رضوی

طلا

طرح اکتشاف سراسری

1380

95

تهیه نقشه زمین شناسی – معدنی و اکتشاف طلا در شمال گندی

سمنان

طلا

سازمان صنایع سمنان

1380

96

شرح نتایج گمانه های اکتشافی در محدوده کانسار کالکافی

اصفهان

طلا

طرح اکتشاف سراسری

1381

97

پی جویی فسفات آذرین در مجموعه ریزو

یزد

فسفات

سازمان صنایع یزد

1383

98

کتشاف پتاس سنگی در گنبد نمکی پهل (هرمزگان(

هرمزگان

پتاس

طرح اکتشاف سراسری

1382

99

عملیات اکتشافی در کانسار طلای ارغش – کانسار 1 فاز 2

خراسان رضوی

طلا

سازمان زمین شناسی کشور

1383

100

عملیات اکتشافی در کانسار طلای ارغش – کانسار 2 فاز 2

خراسان رضوی

طلا

سازمان زمین شناسی کشور

1383

101

عملیات اکتشافی در کانسار طلای ارغش – کانسار 4 فاز 2

خراسان رضوی

طلا

سازمان زمین شناسی کشور

1383

102

اکتشاف قلع و تنگستن در خارکو همدان

همدان

قلع و تنگستن

طرح پی جویی

1382

103

موقعیت و ارزیابی اکتشافی ترانشه های کانسار طلای گندی – ج 1

سمنان

طلا

طرح اکتشاف طلا

1381

104

گزارش گمانه های اکتشافی در کانسار طلای گندی – ج 2

سمنان

طلا

طرح اکتشاف طلا

1381

105

گزارش زمین شنسای و اکتشافات معدنی کانسار آنتیموان لخشک

سیستان و بلوچستان

آنتیموان

سازمان توسعه ونوسازی

1383

106

گزارش کانه آرایی کاسار آنتیموان حیدرآباد

سیستان و بلوچستان

آنتیموان

سازمان توسعه ونوسازی

1383

107

زارش اکتشاف نیمه تفصیلی آنتیموان حیدرآباد

سیستان و بلوچستان

آنتیموان

سازمان توسعه ونوسازی

1383

108

فرآوری آنتیموان حیدرآباد

سیستان و بلوچستان

آنتیموان

سازمان توسعه ونوسازی

1383

109

اکتشاف مناطق امید بخش زون خوی – اشنویه – نوبت اول ودوم )ترجمه(

آذربایجان غربی

سیستماتیک

آذربابجان غربی

1384

110

بررسیهای زمین شناسی واکتشافی درشمال باختر زاهدان

سیستان و بلوچستان

آنتیموان

سازمان توسعه ونوسازی

1383

111

اکتشاف عمومی طلا در طرقبه (فاز 2)

خراسان رضوی

طلا

 

1383

112

نقشه و گزارش اکتشاف طلا و عناصر همراه در منطقه گلوجه زنجان

زنجان

طلا

سازمان توسعه

1384

113

اکتشاف مونازیت در آبرفت های جنوب مروست

یزد

مونازیت

طرح اکتشاف سراسری

1385

114

اکتشاف تفصیلی و برآورد ذخیره کانسار طلای زرترشت

کرمان

طلا

سازمان صنایع آذربایجان

1376

115

پی جوی و اکتشاف در مناطق امید بخش زون خوی – اشنویه (جلد اول(

آذربایجان غربی

سیستماتیک-مس

سازمان صنایع آذربایجان

1384

116

پی جوی و اکتشاف در زون خوی – اشنویه – دیلک وردی (جلد دوم(

آذربایجان غربی

سیستماتیک-مس

 

1384

117

اکتشاف عمومی در کانسارهای پلی متال طلای چشمه حافظ و چالو

سمنان

طلا

سازمان صنایع سمنان

1381

118

اکتشاف عمومی طلای طرقبه – تجدید نظر در بخش محاسبه کانسار

خراسان رضوی

طلا

سازمان زمین شناسی کشور

1383

119

اکتشاف کانسار آهن – فسات و خاکهای نادر در همیجان

یزد

آهن

سازمان صنایع یزد

1385

120

اکتشاف پلی متال غرب رودخانه هراز

مازندران

پلی متال

سازمان صنایع مازندران

1385

121

گزارش زمین شناسی و اکتشاف مقدماتی مس در منطقه کرور – 1:20000

کرمان

مس

طرح اکتشاف سراسری

1385

122

اکتشاف باریت رازوجرگلان

خراسان شمالی

باریت

شرکت تحقیقات

1385

123

اکتشاف روی چشمه حافظ سمنان

سمنان

روی

شرکت تحقیقات

1386

124

اکتشاف طلا و عناصر همراه در گلوجه زنجان

زنجان

طلا

شرکت تحقیقات

1386

125

طرح بهره برداری کانسار طلای زرترشت

کرمان

طلا

شرکت توسعه علوم زمین

1388

126

مطالعات زمین شناسی اقتصادی روستای مشکین (بخش ارمغانخانه(

زنجان

طال-مس

 

1388

127

اکتشاف آنتیموان در شوراب استان خراسان جنوبی

خراسان جنوبی

آنتیموان

مؤسسه تحقیقات و تهیه و تولید مواد معدنی ایران

1388

128

بررسیهای دورسنجی در شمال کویر خور بمنظور تفکیک کفه های نمکی و رسی

اصفهان

پتاس

طرح اکتشاف و تجهیز پتاس

1376