شرکت توسعه علوم زمین در سال  ۱۳۶۹بمنظور ارتقاء دانش فنی و کاربردی مجموعه مدیریتی زمین شناسی، اکتشافات موادمعدنی، کانه آرایی و فرآوری مواد و همچنین تسهیلات آزمایشگاهی توسط وزارت معادن و فلزات وقت در کنار سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور شکل گرفت .

 از اینرو مدیریت شرکت همواره با استفاده از مجموعه کارشناسی با تجربه داخلی و خارجی ، و با تخصص های خاص زمینه اجرای پروژه های زمین شناسی ، اکتشافی و ژئوفیزیک را فراهم آورد.  بگونه ای که مجموعه پروژه های انجام گرفته در این شرکت از جایگاه خاصی برخوردار است.ارتقاء سطح اجرایی شرکت توسعه علوم زمین در چارچوب سازمان برنامه و بودجه کشور گویای توان علمی و فنی و اجرایی این شرکت در  پروژه های  زمین   شناسی، اکتشافی و ژئوفیزیکی می باشد.در این راستا شرکت توسعه  علوم زمین با توجه به نیاز کشور به  تجهیزات مهندسی، ژئوفیزیکی و آزمایشگاه مواد معدنی در زمینه آنالیز مواد معدنی در سالهای اخیر اقدام به خرید دستگاههای جدید نموده است و در مدت کوتاهی توانسته است حدود ۳۰۰۰۰نمونه ژئوشیمی و مینرالیزه را با دقت و صحت بالا آنالیز نماید

 

- گواهی صلاحیت خدمات مشاوره با رتبه یک زمین شناسی، رتبه یک پی جویی و اکتشاف و رتبه یک ژئوفیزیک

- گواهی تائید صلاحیت فنی و مالی از سازمان نظام مهندسی معدن با امتیاز 204

- گواهی ایزو  از شرکتBRS