ردیف موضوع پروژه تاریخ آغاز تاریخ پایان قرار داد کارفرما
1 انجام آنالیز 6500 نمونه معدنی 1386/12/19 1387/4/19 سازمان زمین شناسی و اکتشاف معدنی کشور
2 اکتشاف ژئوشیمیایی 1378/7/20 1380/1/6 سازمان زمین شناسی و اکتشاف معدنی کشور
3 اکتشاف مقدماتی طلا در کوه های سلطانیه 1377/11/15 1377/12/29 سازمان صنایع معادن استان زنجان
4 طرح اکتشاف ژئو شیمیایی ورقه آلوت بانه 1377/12/15 1377/12/29 وزارت معادن و فلزات اداره کل معادن و فلزات استان کردستان
5 اکتشاف نیمه تفصیلی ذخائر معادن سیمان در استان خوزستان 1383/3/11 1384/3/30 سازمان صنایع معادن استان خوزستان
6 مطلعات امکان پذیری سیمان منطقه باغ ملک 1383/3/11 1384/3/30 سازمان صنایع معادن استان خوزستان
7 مطلعات امکان پذیری احداث کارخانه سیمان 3/4 هزار تنی 1383/4/2 1384/3/11 سازمان صنایع معادن خوزستان
8 مطالعات امکان پذیری احداث کارخانه سیمان در منطقه باغ ملک 1383/4/6 1384/3/11 سازمان صنایع معادن استان خوزستان
9 آنالیز تعداد 750 نمونه برای 44 عنصر 1386/11/15 1387/3/31 سازمان زمین شناسی و اکتشاف معدنی کشور