زمین شناسی

ردیف

عنوان گزارش

استان

ماده معدنی

مجری طرح

سال

1

بررسیهای زمین شناسی و پترولوژی سنگهای گرانیتوئیدی ناحیه آستانهگوشه 1:100000 شازند

مرکزی

 

پایان نامه-دانشکده علوم دانشگاه تهران

1366

2

زمین شناسی و کانی سازی بوکسیت ناحیه بلبوئیه – کرمان

کرمان

بوکسیت

شرکت تولید مواد اولیه آلومینیم

1370

3

زمین شناسی اکتشاف معدنی کانسار منیزیت سرلرد

سیستان و بلوچستان

منیزیت

وزارت صنایع و معادن

1371

4

زمین شناسی جایگاه ساختمانی دانشکده پزشکی ایرانشهر

سیستان و بلوچستان

 

وزارت مسکن و شهرسازی

1371

5

زمین شناسی اکتشاف معدنی کانسار منیزیت شیرکوهک شمالی

سیستان و بلوچستان

منیزیت

وزارت صنایع و معادن

1371

6

زمین شناسی اکتشاف معدنی کانسار منیزیت اسپلیکی و فروج

سیستان و بلوچستان

منیزیت

وزارت صنایع و معادن

1371

7

شرح نقشه ز مین شناسی اصفهان به مقیاس1:250000

اصفهان

 

سازمان زمین شناسی کشور

1371

8

تهیه نقشه زمین شناسی معدنی کانسار برقره گل زنجان

زنجان

بر

وزارت صنایع و معادن

1371

9

مطالعات تکمیلی زمین شناسی بر روی افق فسفات دار کوه سیاه

 

فسفات

وزارت صنایع و معادن

1372

10

مطالعات زمین شناسی جایگاه کارخانه اکسیداورانیوم ساغند یزد

یزد

اورانیوم

سازمان انرژی اتمی

1374

11

بررسی زمین شناسی 1:20000 پروژه ژئوترمال دره قطور

 

 

سازمان انرژی اتمی

1375

12

عملیات زمین شناسی و نمونه گیری سیستماتیک از نففین رزگاه

 

آلومینا

طرح تولید آلومینا از نفلین

1376

13

مطالعات زمین شناسی و معدنی درگاه سلیمان سقز

کردستان

 

سازمان صنایع کردستان

1376

14

مطالعات زمین شناسی و معدنی حسن سالاران – رنگریزان سقز

کردستان

 

سازمان صنایع کردستان

1376

15

شرح نقشه ز مین شناسی اصفهان به مقیاس1:250000

اصفهان

 

سازمان زمین شناسی کشور

 

16

بررسی زمین شناسی ، پترولوژی، کانی سنگین در چودرچای

 

 

شرکت صنعتی و معدنی ایران

1376

17

بررسی های زمین شناسی – معدنی – ژئوشیمیایی در خرمدره

زنجان

طلا

سازمان صنایع ومعادن زنجان

1377

18

زمین شناسی معدنی حکان ـ گچیلو واقع در شمال شرق رزن

همدان

 

 

1377

19

گزارش نقشه زمین شناسی 1:20000معلمان سمنان

سمنان

طلا

سازمان – طرح اکتشاف طلا

1377

20

گزارش زمین ساخت و تکتونیک ورقه یکصد هزارم کاشان

اصفهان

 

طرح اکتشاف سراسری

1379

21

گزارش زمین ساخت و تکتونیک ورقه یکهزارم نطنز

اصفهان

 

طرح اکتشاف سراسری

1379

22

شرح عملیات زمین شناسی و تهیه قنشه زمین شناسی در محدوده سنگهای آهکی شیرامین

 

 

طرح تولید آلومینا از نفلین

1379

23

زمین شناسی ساختمانی و تکتونیک ورقه سبزواران

کرمان

 

طرح اکتشاف سراسری

1379

24

زمین شناسی ساختمانی و تکتونیک ورقه حنا

کرمان

 

طرح اکتشاف سراسری

1379

25

تهیه نقشه های پتانسیل مواد معدنی ورقه یکصدهزارم حنا

کرمان

 

طرح اکتشاف سراسری

1379

26

تهیه نقشه زمین شناسی با استفاده از GIS ورقه جبال بارز

کرمان

 

طرح اکتشاف سراسری

1380

27

گزار ش زمین شناسی –معدنی کانسار آهن مس دار صاحب

کرمان

 

سازمان صنایع کردستان

1379

28

زمین شناسی ساختمانی و تکتونیک جبال بارز

کرمان

 

طرح اکتشاف سراسری

1379

29

تهیه نقشه پتانسیل مواد معدنی با استفاده از GIS در سبزواران

کرمان

 

طرح اکتشاف سراسری

 

30

گزارش نقشه زمین شناسی – معدنی 1:500 کانسار شماره 4 ارغش – فاز یک

خراسان رضوی

 

طرح طلا

 

31

گزارش زمین شناسی – معدنی 1:100 کانساری V , I ارغش

خراسان رضوی

 

طرح طلا

1380

32

بررسی سنگ شناسی و دگرسانی واحدهای آذرین طرق

اصفهان

 

طرح اکتشاف سراسری

1379

33

بررسی سنگ شناسی و دگرسانی واحدهای آذرین جبال بارز

کرمان

 

طرح اکتشاف سراسری

1379

34

بررسی سنگ شناسی و دگرسانی واحدهای آذرین حنا

کرمان

 

طرح اکتشاف سراسری

1379

35

بررسی سنگ شناسی و دگرسانی واحدهای آذرین سبزواران

کرمان

 

طرح اکتشاف سراسری

1379

36

بررسی سنگ شناسی و دگرسانی واحدهای آذرین نطنز

اصفهان

 

طرح اکتشاف سراسری

1379

37

(ترجمه) گزارش نقشه های زمین شناسی کانسار ارغش (قسمت اول کانسار(

خراسان رضوی

 

سازمان زمین شناسی کشور

1381

38

تهیه و تکمیل نقشه زمین شناسی – معدنی کانسار طلای گندی – ج 3

سمنان

 

طرح اکتشاف طلا

1381

39

گزارش زمین شناسی و اکتشافی منطقه خانجار

سمنان

 

سازمان صنایع سمنان

1382

40

مطالعات سایزموتکتونیک و برآورد شتاب طرح خضری – دشت بیاض

خراسان رضوی

 

سازمان مسکن خراسان

1385

41

مطالعات زمین شناسی مهندسی و ژئوتکتونیک خضری – دشت بیاض

خراسان رضوی

 

سازمان مسکن خراسان

1385

42

مطالعات زمین شناسی و تعیین محل تونل ونصب دستگاه لرزه نگار حصارک

تهران

 

سازمان زمین شناسی کشور

1384

43

گزارش نشه زمین شناسی و آلتراسیون مس کرور –1:5000

کرمان

مس

طرح اکتشاف سراسری

1384

44

بررسی­های نوزمین ساخت در گستره چهارگوش سبزوار مقیاس 1:250000

خراسان رضوی

 

محمد تقی کره ای

1387