ژئوشیمی

ردیف

عنوان گزارش

استان

مجری طرح

سال

1

اکتشافات ژئوشیمیایی در چهارگوش 1:100000 زنجان

زنجان

زمین شناسی – واحد ژئوشیمی

1360

2

اکتشافات ژئوشیمیایی در چهارگوش 1:100000 تهم

زنجان

زمین شناسی – واحد ژئوشیمی

1361

3

اکتشافات ژئوشیمیایی در چهارگوش 1:100000 قره گوش

 

زمین شناسی – واحد ژئوشیمی

 

4

اکتشافات ژئوشیمیایی در چهارگوش 1:100000 ابهر

زنجان

زمین شناسی – واحد ژئوشیمی

1362

5

اکتشافات ژئوشیمایی در چهارگوش 1:100000 منجیل

زنجان

زمین شناسی – واحد ژئوشیمی

1365

6

پترولوژی و ژئوشیمی سنگهای نفوذی ناحیه زرین اردکان یزد

یزد

انشگاه تهران – زمین شناسی

1371

7

تحلیل داده های ژئوشیمی کانی سنگین و گلپایگان و الیگودرز

اصفهان

وزارت صنایع و معادن

1371

8

اکتشاف ژئوشیمیایی در زون گلسه ندوشن جلد 2 – نموداره

یزد

طرح پیجویی مواد معدنی

1372

9

تحلیل داده های ژئوشیمی کانی سنگین گلپایگان – گزارش 9

اصفهان

وزارت صنایع و معادن

1372

 

10

اکتشافات ژئوشیمی در زون گسله ندوشن – جلد سوم نقشه ها

یزد

سازمان صنایع ومعادن یزد

1372

11

حلیل داده های ژئوشیمیایی در برگه یکصدهزارم گلپایگان

اصفهان

وزارت صنایع و معادن

1372

12

اکتشافات ژئوشیمیایی – کانی سنگین برگه الیگودرز

لرستان

وزارت صنایع و معادن

1372

13

تحلیل داده های ژئوشیمیایی در برگه الیگودرز – گزارش نهایی

لرستان

وزارت صنایع و معادن

1372

14

تحلیل داده های ژئوشیمیایی در برگه الیگودرز – گزارش ششم

لرستان

 

1372

15

تحلیل داده های ژئوشیمیایی در برگه الیگودرز – گزارش چهارم

لرستان

 

1372

16

تحلیل داده های ژئوشیمیایی الیگودرز – گزارش پنجم

لرستان

وزارت صنایع و معادن

1372

17

تحلیل داده های ژئوشیمیایی الیگودرز – گزارش سوم

لرستان

وزارت صنایع و معادن

1372

 

18

بانک اطالعات داده های ژئوشیمیایی در ورقه یکصدهزارم خوی

آذربایجان غربی

سازمان زمین شناسی کشور

1373

19

اکتشافات ژئوشیمیایی سیستماتکی در برگه نطنز

اصفهان

سازمان زمین شناسی کشور

1374

20

سیمای ژئوشیمیایی در برگه های 1:250000 کاشان، نطنز و طرق

اصفهان

سازمان زمین شناسی کشور

1374

21

اکتشافات ژئوشیمیایی در برگه 1:100000 کاشان

اصفهان

سازمان زمین شناسی کشور

1374

22

اکتشافات ژئوشیمیایی در برگه 1:100000 طرق

اصفهان

سازمان زمین شناسی کشور

1374

23

اکتشافات ژئوشیمیایی در برگه 1:100000 نطنز

اصفهان

سازمان زمین شناسی کشور

1374

24

کتشاف ژئوشیمیایی سیستماتیک در برگه کاشان، نطنز و ...

اصفهان

سازمان زمین شناسی کشور

1374

25

اکتشافات ژئوشیمیایی سیستماتیک در ناحیه کوهبنان طارم، زنجان

زنجان

سازمان زمین شناسی–ژئوشیمی

1375

26

اکتشافات ژئوشیمیایی در برگه های 1:100000 صائین قلعه

زنجان

سازمان زمین شناسی کشور

1375

27

اکتشافات ژئوشیمیایی در برگه های 1:100000 تخت سلیمان فاز 2 و1 و

آذربایجان غربی

سازمان زمین شناسی کشور

1375

28

اکتشافات ژئوشیمیایی در ناحیه چودر چای ، طارم سفلی – زنجان

آذربایجان شرقی

سازمان صنایع و معادن زنجان

1375

29

اکتشاف ژئوشیمیایی سیستماتیک در برگه تخت سلیمان

 

سازمان زمین شناسی

1376

30

اکتشافات ژئوشیمیایی سیستماتیک در صائین قلعه

آذربایجان غربی

سازمان زمین شناسی

1376

31

زمین شناسی و اکتشافات جکشی در ضیاء کوه سیاهکل

گیلان

سازمان صنایع گیلان

1376

32

اکتشافات نیمه تفصیلی ژئوشیمیایی منطقه ضیاء کول سیاهکل

گیلان

سازمان صنایع گیلان

1376

33

مطالعات زمین شناسی و ژئوشیمیایی و چکشی در شمال طالقان

تهران

سازمان صنایع تهران

1376

34

اکتشافات ژئوشیمیایی در برگه سبزوار جلد اول پایه

خراسان رضوی

سازمان زمین شناسی

1377

35

اکتشافات ژئوشیمیایی در برگه سلطان آباد جلد اول پایه

زنجان

سازمان زمین شناسی

1377

36

اکتشافات ژئوشیمیایی در برگه سبزوار

خراسان رضوی

سازمان زمین شناسی

1377

37

مطالعه زمین شناسی و ژئوشیمیایی در گازرخان الموت

قزوین

سازمان صنایع تهران

1377

38

کتشافات ژئوشیمیایی سیستماتیک در برگه باشتین جلد اول

خراسان رضوی

سازمان زمین شناسی

1377

39

اکتشافات ژئوشیمیایی سیستماتیک در برگه یکصدهزارم آلوت

کردستان

سازمان صنایع کردستان

1378

40

اکتشافات ژئوشیمیایی سیستماتیک در برگه یکصدهزارم تیژتیژ

کردستان

سازمان صنایع کردستان

1378

41

اکتشافات ژئوشیمیایی سیستماتیک در برگه یکصدهزارم باینجوب

کردستان

سازمان صنایع کردستان

1378

42

اکتشافات ژئوشیمیایی سیستماتیک در برگه یکصدهزارم کامیاران

کردستان

سازمان صنایع کردستان

1378

43

اکتشافات لیتوژئوشیمیایی در بخشی از توده نفوذی کالکافی

کردستان

طرح اکتشاف سراسری

1379

44

اکتشافات ژئوشیمیایی سیستماتیک در برگه یکصدهزارم آلوت

کردستان

سازمان صنایع کردستان

1378

45

اکتشاف ژئوشیمیایی سیستماتیک در ورقه 100000:1 فرومد

خراسان رضوی

سازمان زمین شناسی

1380

46

اکتشاف ژئوشیمیایی سیستماتیک در ورقه 100000:1 داورزن

خراسان رضوی

سازمان زمین شناسی

1380

47

بررسیهای اکتشافی چکشی و ژئوشیمیایی در بلوک یک ارومیه دختر فاز 2

اصفهان

طرح اکتشاف سراسری

1380

48

اکتشافات کانیهای سنگین در محدوده خردمند – علوی جنوب شرق همدان ج 2

همدان

طرح اکتشاف سراسری

1381

49

اکتشافات ژئوشیمیایی ورقه1:100000میامی

خراسانرضوی

سازمان زمین شناسی

1381

50

اکتشافات ژئوشیمیایی ورقه1:100000عباس آباد

خراسانرضوی

سازمان زمین شناسی

1381

51

اکتشافات ژئوشیمیایی درورقهقروه

کردستان

سازمان صنایع کردستان

1381

52

اکتشافات چکشیوژئوشیمیایی درحنا،سبزوارانوجبالبارز

کرمان

طرح اکتشاف سراسری

1381

53

اکتشافات ژئوشیمیایی جنوب ساری III

مازندران

سازمان صنایع مازندارن

1382

54

اکتشافات ژئوشیمیایی درورقه یکصدهزارهشتجین

اردبیل

سازمان صنایع اردبیل

1383

55

اکتشافات ژئوشیمیایی آبراهه ای 1:100000راین

کرمان

سازمان زمین شناسی

1380

56

اکتشافات ژئوشیمیایی جنوب آمل

مازندران

سازمان صنایع مازندارن

1383

57

اکتشافات ژئوشیمیایی جنوب بهشهر

مازندران

سازمان صنایع مازندارن

1383

58

اکتشافات ژئوشیمیایی آبراه های1:100000ورقه سرباز

سیستان و

بلوچستان

سازمان زمین شناسی

 

59

اکتشافات ژئوشیمیایی آبراه های1:100000ورقه سرباز

سیستان و

بلوچستان

سازمان زمین شناسی

 

60

اکتشافات ژئوشیمیایی آبراه های1:100000 ورقه سرباز

سیستان و

بلوچستان

سازمان زمین شناسی

 

61

اکتشافات ژئوشیمیایی آبراه های1:100000 ورقه سرباز

سیستان و

بلوچستان

سازمان زمین شناسی

 

62

اکتشافات ژئوشیمیایی آبراههای 1:100000 ورقه کارواندر

سیستان و

بلوچستان

سازمان زمین شناسی

 

63

اکتشافات ژئوشیمیایی درورقهیکصدهزارمرحمانآباد

یزد

طرح ژئوشیمیایی

1383

64

اکتشافات ژئوشیمی اییدرورقهیکصدهزارمعشقآباد

یزد

طرح ژئوشیمیایی

1383

65

مطالعات مهندسی زیست محیطی منطقه خضری -دشتبیاض

خراسان رضوی

سازمان مسکن خراسان

1385

66

اکتشافات ژئوشیمیایی ناحیهای مشهد1:100000

خراسان رضوی

سازمان زمین شناسی

1385

67

اکتشافات ژئوشیمیایی مسدرکرورـموردارـمورچین

کرمان

سازمانزمین شناسی

1385

68

مطالعات لیتوژئوشیمیایی درمحدوده هایهای باغلاموکرور

کرمان

سازمان زمین شناسی

1384

69

اکتشافات ژئوشیمیایی ورقهکرمان

کرمان

سازمان زمینشناسی

1385

70

اکتشافات ژئوشیمیایی 1:25000 بافت 3 و 4

یزد

سازمان زمینشناسی

1388

71

گزارشاکتشافات ژئوشیمیایی سیستماتیکدرمحدودهبرگه 1:100000داراب

فارس

دکترسیدعلی شهپری

1387

72

اکتشافات کانی سنگین درتلماسه ای بادی شمال زمان آباد(استان سمنان)

سمنان

صنایع ومعادن سمنان

1387

73

درمحدوده قلعه ریگی

1:25000

پیجویی به روش اکتشافات ژئوشیمیایی(استان کرمان)

کرمان

ناصرعابدیان

1388

74

اکتشاف ژئوشیمیایی سیستماتیک ورقه یکصدهزارمتله سیاه

سیستان و

بلوچستان

ناصرعابدیان

1388